بسم الله الرحمن الرحیم

 

دیر زمانی است که به "انتظار"خوکرده ایم اما به "خوی انتظار"دست نیافته ایم چرا که بدون شناخت منتظرقدم در این وادی نهاده ایم که اگر معرفت نداشته باشیم اورابه وسعت ظرفیت محدود خویش انتظار خواهیم کشید نه به وسعت عظمت حقیقتش.اومدتهاست که در انتظار حضور ماست .حضوری که جزبامعرفت حاصل نمی شود .مگرنه آنکه خوداو گوشه ای ازبی کرانه های عظمت وجودش رابرماعیان نموده تاما رابه حقیقت امرخویش رهنمون گرداند.وماچه بسیار اورا به صفاتش خوانده ایم و باز اورا نشناخته ایم:"السلام علیک یا داعی الله وربانی آیاته السلام علیک یا باب الله و دیان دینه ...السلام علیک یا حجه الله السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده السلام علیک یاوعدالله

هدایت را باید تنها از مهدی(عج) خواست که اودعوت کننده وهادی خلق است به سوی خدا:السلام علیک یا داعی الله وربانی آیاته سلام برتوکه تنهاداعی ودعوت کننده به سوی الله خواهی بود

آری ارکان توحید شما اهل بیت هستید.مواضع شناخت ومعرفت خداوند شمائید هرکس میخوهاد خدارابشناسد باید از شما اهلبیت شروع کند

وهرکس قصد رسیدن به خدا دارد باید به شما اهل بیت توجه کند.امام باقر(ع) میفرمایند: نحن حجه الله وباب الله (مائیم حجت خدا و درهای رسیدن به خدا)

ونیز میفرمایند :ماابواب خداوندی وطریق وصول به اووداعیان به سوی بهشت خدا می باشیم.

جانشینان پیامبر همان ابواب الله اند .درهایی که از طریق آنها میتوان به حق رسید.اگرآنها نبودند هرآینه خدای عزوجل شناخته نمیشد

و خدا به وسیله آنان با بندگانش احتیاج میکند.وچه کوته فکراست اوکه گمان میکند باب الله درعصر غیبت بسته است که باب الله برای اهل الله مفتوح است.

واین باب دلهای ماست که باید گشوده شود .باید حجه خدا را دریابد:

  (السلام علیک یا حجه الله و دلیل ارادته)

(العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان)

/ 0 نظر / 6 بازدید