حرفهایم با خدا

ای یاور ناتوانان

 ای هم صحبت غریبان

 ای یار و مددکار دوستان

 ای قاهر و غالب بر دشمنان

 یا رفعت دهنده آسمان

 ای انیس دل پاکان و بر گزیدگان

 ای دوست پرهیزگاران 

 ای گنج فقیران

 ای خدای دولتمندان و ای کریمترین کریمان

پاک و منزهی ای خدایی که جز او خدایی نیست

به فریاد ر س به فریاد رس

و ما را از آتش قهر و عذابت نجات بده

یا رب

آمین یا رب العالمین

فرازی از دعای جوشن کبیر

/ 0 نظر / 7 بازدید