صور اصرافیل...

خدا چه شکلی است؟(قرآن):

     خدا نور آسمان ها و زمین است . وصف نورش مانند چراغدانی است که در آن چراغ پر فروغی است وآن چراغ در میان قندیل بلورینی است که آن قندیل بلورین گویی ستاره ی تابانی است و آن چراغ از روغن درخت زیتونی پربرکت که نه غربی است و نه شرقی بر افروخته می شود و آن روغن صا ف و پاک است روشنی می دهد گرچه آتشی بدان نرسیده باشد  نوری است بر فراز نوری

خدا هر کس را بخواهد به سوی نور خود هدایت می کند و..

نور 35

/ 0 نظر / 6 بازدید